Kantonalna privredna komora Tuzla

Rasprava o tekstu Nacrta zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije PDF Ispis E-mail

Na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana 23. i 24. novembra 2011. Godine i 7. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana 08. i 20. decembra 2011. godine, utvrđen je Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i obaveza provođenja Javne rasprave o tekstu ovog zakona. U cilju pripreme i provođenja Javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, molimo vas da u što kraćem roku, dakle, ne dužem od 10 dana na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , dostavite Vaše prijedloge na tekst ovog zakona. "


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

NACRT
ZAKON O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE
MOSTAR,  septembar  2011. godine
Z A K O N O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE
( Prednacrt)
I  OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)
(1) Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljem tekstu: Zakon) se uređuju:
a)    promovisanje  korištenja obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: OIE) i efikasne kogeneracije (u daljem tekstu: EK),
b)    definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
c)    definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u proizvodnji električne energije, energije grijanja i hlađenja i potrošnji OIE u transportu,
d)    definisanje tehnologija za korištenje OIEiEK,
e)    istraživanje potencijala OIE,
f)     podsticajne mere za prizvodnju električne i toplotne energije iz OIEiEK i podsticajne mere za upotrebu OIE u transportu,
g)    pravila o izdavanju garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE i vođenje Registra o izdatim garancijama porijekla (u daljem tekstu: Registar garancije porijekla), njihovim transferima i poništavanju,
h)    vođenje Registra projekata i postrojenja OIEiEK, (u daljem tekstu: Registar projekata),
i)      status kvalifikovanog, privilegovanog i potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije iz OIEiEK,
j)      uslovi za uspostavu i razvoj tržišta elelektrične energije proizvedene korištenjem OIE,
k)   izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK,
l)     priključak postrojenja OIEiEK na elektroenergetsku mrežu,
m)    administrativne procedure nadležnih organa za izdavanje pravnih akata propisanih ovim Zakonom,
n)   obaveze u pogledu informisanja javnosti i unapređenja znanja odgovornih i zainteresovanih institucija, pravnih i fizičkih lica, te ostala pitanja od značaja za korištenje OIEiEK.

Član 2.
(Ciljevi)
(1)       Cilj ovog Zakona je promovisanje  proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK,  kao i upotrebe OIE u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK.
(2)       Podsticanjem proizvodnje električne energije iz OIE i proizvodnje toplotne i električne energije u kogeneraciji (kombinovanom ciklusu), kao i upotrebe OIE u transportu, obezbjeđuje se :
a)     ostvarivanje elektroenergetske politike u pogledu udjela energije proizvedene iz OIEiEK  u ukupnoj potrošnji energije u Federaciji,
b)    uspostava i razvoj tržišta elelektrične energije proizvedene korištenjem OIEiEK,
c)     doprinos zaštiti okoliša,
d)    smanjenje zavisnosti od uvoza  fosilnih goriva i njihovog uticaja na okoliš,
e)     podrška realizaciji obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem međunarodnih ugovora (Okvirna konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija – UNFCCC, Kjoto protokol, Ugovor o osnivanju Energetske  zajednice zemalja JIE)
f)     povoljan ambijent    za domaće i strane investitore vezano za sigurnost ulaganja u izgradnju postrojenja OIEiEK,
g)    podsticanje, uvođenje, primjena i razvoj novih tehnologija i opreme , te razvoj domaće ekonomije u cjelini,
h)     doprinos održivom razvoju, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva u energetici,
i)      dugoročno osiguranje energije, povećanje sigurnosti snabdjevanja  električnom energijom i razvoj elelektroenergetskog sektora u cjelini,
j)      racionalnije  korištenje i raznolikost  primarnih izvora energije,
k)     stvaranje uslova za regionalni razvoj, posebno ruralnih i nerazvijenih područja,
l)      stvaranje predpostavki za kvalitetno zbrinjavanje nekih vrsta otpada.

Član 3.
(Definicije i pojmovi)
(1)    Definicije i pojmovi u smislu korištenja ovog Zakona imaju sljedeće značenje:
a)    Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora znači električnu energiju proizvedenu u elektranama koje koriste isključivo obnovljive izvore energije, kao i dio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koja koriste i konvencionalne izvore energije, uključujući električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz OIE koja se koristi za punjenje sistema akumulacije, ali isključujući električnu energiju koja je proizvedena kao rezultat pumpno-akumulacionog sistema;
b)    Energetska saglasnost znači upravni akt koji izdaje federalno ministarstvo nadležno za poslove energije, (u daljem tekstu Ministarstvo), investitoru u postupku prikupljanja potrebnih dozvola za izgradnju proizvodnog objekta, kojom se potvrđuje da je izgradnja proizvodnog objekta u skladu sa Elektroenergetskom starategijom Federacije BIH, odnosno APOEF-om;
c)    Garancija porijekla električne energije znači ispravu u elektronskoj ili pisanoj formi kojom se krajnjem korisniku potvrđuje da je dati udio ili količina električne energije proizvedena u postrojenju korištenjem OIE  i da odgovara iznosu proizvedene električne energije  od 1MWh;
d)    Garantovana otkupna cijena  znači cijenu koja se plaća privilegovanom proizvođaču električne energije iz OIEiEK za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.
e)    Hibridna elektrana znači postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplotne energije upotrebom dva ili više različitih energenata, od kojih je barem jedan obnovljivi izvor energije. Postrojenja koja ne koriste ni jedan obnovljivi izvor energije ne mogu se smatrati hibridnim elektrana u smislu ovog Zakona.
f)     Indeks cijena/ inflacioni faktor znači brojčanu vrijednost indeksa cijena za snabdijevanje električnom energijom  koji utvrđuje Federalni zavod za statistiku i objavljuje u Statističkom godišnjaku/ljetopisu.
g)    Instalisana snaga elektrane znači zbir nazivnih snaga svih proizvodnih jedinica u postrojenju.
h)    Investitor znači pravno ili fizičko lice koje vlastitim sredstvima djelomično ili u cijelosti finansira izgradnju postrojenja OIEiEK.
i)      Ispitivač potencijala OIE (u daljnjem tekstu: Ispitivač) znači nosilac projekta koji u svrhu izgradnje postrojenja provodi ispitivanje potencijala OIE (vjetropotencijala, hidropotencijala, potencijala geotermalne energije ili drugog obnovljivog izvora energije).
j)      Kogeneracijsko postrojenje označava postrojenje u kojem se odvija kogeneracija, odnosno istovremena proizvodnja toplotne i električne i/ili mehaničke energije. Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatiti i vršne kotlove, ukoliko čine jednu jedinicu koju nije moguće fizički razdvojiti.
k)    Komunalni otpad znači otpad iz domaćinstava kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva;
l)      Krajnji kupac znači kupca koji kupuje električnu energiju za vlastite potrebe.
m)  Kupac znači fizičko ili pravno lice koje kupuje električnu energiju.
n)    Kvalifikovani kupac znači kupca koji može slobodno kupovati električnu energiju od snabdjevača/trgovca kojeg sam izabere.
o)    Kvalifikovani proizvođač znači proizvođača koji u pojedinačnom proizvodnom objektu proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uključujući kombinirani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije, koji je usklađen sa zahtjevima zaštite okoliša.
p)    Mikro-postrojenje OIE znači postrojenje za proizvodnju električne energije iz OIE, instalisane snage između 2 kW i 23 kW, koje ima pravo na ostvarivanje posebnog podsticaja, kako je to definisano članom 25. ovog Zakona.
q)    Nadležni organ znači bilo koja nadležna institucija za izdavanje upravnih akata u skladu sa važećim zakonima i propisima na državnom, federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.
r)     Naknada za podsticanje znači novčani dodatak na cijenu električne energije za sve krajnje kupce električne energije, a koja se koristi za podsticanje korištenja OIEiEK.
s)    Neto mjerenje znači razlika preuzete i isporučene električne energije izmjerene na dvosmjernom brojilu krajnjeg kupca čija priključna snaga ne prelazi 23 kW i koji dio svojih potreba osiguravaju vlastitom proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora.
t)     Nosilac projekta  znači fizičko ili pravno lice koje je upisano u Registar projekata.
u)    Obnovljivi izvori energije znače izvore energije koji postoje u prirodi i koji se obnavljaju u cijelosti ili djelimično, posebno energija vodotokova, vjetra, valova, plime i oseke, biomase, bioplina, plina iz postrojanja za obradu komunalnog otpada, poljoprivrednog plina, kanalizacijskog plina, geotermalna i neakumulisana solarna energija.
v)    Operator za OIEiEK znači energetski subjekat koji obavlja poslove u skladu sa članom 10. ovog Zakona. Operator za OIEiEK nema status snabdjevača.
w)   Operator mreže znači Nezavisni operator sistema, Elektroprijenos i Operatori distributivnog sistema.
x)    Postrojenje efikasne kogeneracije znači postrojenje kako je opisano u stavu (1), tačka y, podtačka  9) ovoga člana.
y)    Postrojenje za korištenje obnovljivog izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljem tekstu: postrojenje OIEiEK)  znači postrojenje  namijenjeno za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije iz obnovljivog izvora energije, sa jednom ili više proizvodnih jedinica, koje zavisno od primarnog izvora/tehnologije mogu biti:
1)    Hidroelektrana – proizvodnja električne energije korištenjem energije vodnih tokova,
2)    Vjetroelektrana – proizvodnja električne energije korištenjem energije vjetra, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadajućim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkim i drugim građevinama ili građevinama koje služe pogonu vjetroelektrane.
3)    Solarna elektrana – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem neakumulisanog sunčevog zračenja,
4)    Geotermalna elektrana – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem geotermalne energije,
5)    Elektrana na biomasu – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem biorazgradivih frakcija, otpada i poljoprivrednih ostataka, drvne i ostalih srodnih industrija i iz domaćinstava.
6)    Elektrana na bio-plin – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem deponijskog plina, plina nastalog tretmanom otpadnih voda, i poljoprivrednog bio-plina iz poljoprivrednih ostataka.
7)    Elektrana koja koristi energiju mora – proizvodnja električne energije korištenjem energije mora: valova, plime i oseke.
8)    Elektrana koja koristi komunalni otpad – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem tečnog ili čvrstog otpada ili čvrstog otpada u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom ili OIE, uz uslov da udio otpada čini barem 80% primarne energije.
9)    Postrojenje efikasne kogeneracije – znači postrojenje u kojem se odvija kogeneracija koja zadovoljava uslove uštede goriva, kako je to definisano Pravilnikom o efikasnoj kogeneraciji
z)    Potencijalni privilegovani proizvođač znači investitora koji je dobio status rješenjem Operatora za OIEiEK i koji stiče pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije.
aa) Predugovor za otkup električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači predugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i potencijalnog privilegovanog proizvođača, a koji predstavlja garanciju Investitoru da će, ukoliko postrojenje OIEiEK izgradi u predviđenom roku i u skladu sa propisima, imati pravo na sticanje statusa privilegovanog proizvođača.
bb) Privilegovani proizvođač znači kvalifikovani proizvođač koji zadovoljava uslove propisane ovim Zakonom  i Pravilnikom o sticanju statusa privilegovanog proizvođača koji donosi Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FERK).
cc) Projekat korištenja obnovljivog izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljem tekstu: Projekat) znači pripremu i izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a koji je upisan u Registar pojekata.
dd) Referentna cijena znači cijenu koju posebnim aktom utvrđuje FERK.
ee) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači ugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i privilegovanog proizvođača.
ff)   Zakon o električnoj energiji znači važeći Zakon o električnoj energiji u Federaciji BIH.
gg) Zatečeni projekat znači projekat za koji je, prije stupanja na snagu ovog Zakona, dobijen ugovor o koncesiji, odnosno prethodna dozvolu za izgradnju postrojenja OIEiEK, ili koji je u fazi izgradnje ili je već izgrađen.
(2)          Definicije i pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, a nisu eksplicitno pomenuti u stavu (1) ovog člana, nalaze se u Zakonu o električnoj energiji.II OBAVEZUJUĆI CILJEVI

 

Član 4.
(Obavezujući ciljevi za korištenje OIE)
(1)          Razvoj i korištenje OIE u Bosni i Hercegovini, kao i nacionalni  ciljevi u pogledu udjela energije iz OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Bosni i Hercegovini, u periodu do 2020. godine, utvrđuju se Nacionalnim akcionim planom korištenja obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: NAPOE ).
(2)           Sastavni dio NAPOE je Akcioni plan  za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji (u daljem tekstu: APOEF), kojim se, u okviru nacionalnog cilja korištenja obnovljivih izvora energije, iskazuju obavezujući ciljevi Federacije o udjelu energije iz OIE  u ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije, energije za grijanje i/ili hlađenje i energije za transport, uvažavajući efekte regulatornih mjera koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti i uštede energije kod krajnjih kupaca, kao i drugih mjera sa svrhom ispunjenja postavljenih ciljeva.

Član 5.
(Akcioni Plan Federacije za OIE)
(1)       APOEF, pripremljen u saradnji sa federalnim ministarstvima nadležnim za poslove zaštite okoliša, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, građenja, prostornog planiranja i prometa i FERK-a, na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Federacije, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(2)       APOEF se usklađuje sa elektroenergetskom strategijom Federacije i, između ostalog, definiše  pregled potrošnje OIE počevši od početka prve kalendarske godine nakon usvajanja ovog zakona uključujući:
a)    planiranu ukupnu finalnu potrošnju energije iz OIE u grijanju i hlađenju, električnoj energiji i transportu, uzimajući u obzir učinke energetske efikasnosti i energetske štednje, izraženo u kilotonama ekvivalentne nafte (ktoe),
b)    planirani udio OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije iz OIE u grijanju i hlađenju, električnoj energiji i transportu izraženo u procentima,
c)    udio obnovljive energije svakog sektora u krajnjoj potrošnji  energije,
d)    udio obnovljive energije u transportu,
e)    procjenu ukupnog udjela (instalisanih kapaciteta ukupne proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za obnovljivu energiju,
f)     maksimalni nivo instalisane snage privilegovanih proizvođača za svaku tehnologiju (u daljem tekstu: dinamičke kvote),
g)    politiku i mjere za promociju i podsticanje korištenja energije iz OIE, u skladu sa propisima iz oblasti konkurencije i državne pomoći,
h)    zajedničke mjere ministarstava  i institucija navedenih u stavu (1) ovog člana,
(3)       Ministarstvo dostavlja Vladi Federacije izveštaj o implementaciji APOEF, do 30. septembra svake naredne godine.
(4)       Izmjene i dopune APEOF će se raditi po proceduri iz stave (1) ovog člana

Član 6.
(Metodologija za utvrđivanje  udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije u Federaciji)
(1)       Metodologiju za utvrđivanje  udjela  OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije donosi Ministarstvo u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2)       Metodologija iz stava (1) ovog člana usklađuje se sa metodologijom koja se primjenjuje u Evropskoj uniji.

III  REGISTAR PROJEKATAČlan 7.
(Registar projekata)
(1)          Registar projekata je jedinstvena evidencija o projektima OIEiEK, koju vodi Operator za OIEiEK.
(2)          Ustrojeni Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije Ministarstvo će predati Operatoru za OIEiEK u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(3)          Operator za OIEiEK će u roku od 120 dana od dana preuzimanja Registra iz stava (2) ovog člana, sačiniti novo Uputstvo o vođenja i ažuriranje Registra projekata i dostaviti ga Ministarstvu na odobravanje.
(4)          Projekti upisani u Registar iz stava (2) ovog člana, nakon donošenja Uputstva iz stava (3) ovog člana, neće podlijegati dodatnim procedurama.
(5)          Uvid u Registar projekta je javan i dostupan je u prostorijama i na internet stranici Operatora za OIEiEK.IV  ISPITIVANJE POTENCIJALAČlan 8.
(Ispitivanje potencijala OIE)
(1)          Ispitivanje potencijala OIE se vrši na osnovu planova razvoja energetskog sektora u Federaciji, kao i na  inicijativu potencijalnih investitora.
(2)          Ispitivanje potencijala OIE može vršiti pravno i fizičko lice koje ispunjava uslove u pogledu stručnih kadrova i odgovarajuće mjerne opreme.
(3)          Ispunjenost uslova iz stava (2) ovog člana utvrđuje  Ministarstvo na osnovu pravilnika koji će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona..
(4)          Ispitivanje potencijala iz stava (1) ovog čana vrši se na osnovu dozvole nadležnog organa za prostorno planiranje i građenje, kojim se propisuje način postavljanja privremene građevine i mjerne opreme za ispitivanje potencijala, te uslovi korištenja zemljišta, objekata i drugih dobara u vrijeme ispitivanja potencijala.
(5)          Dozvolom za ispitivanje potencijala ne stiče se pravo nad projektom. 
(6)          U roku od 6 mjeseci od izdavanja dozvole za ispitivanje potencijala nositelj dozvole dužan je započeti s ispitivanjem potencijala i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući pisani dokaz.
(7)          U roku od 36 mjeseci od dana izdavanja dozvole za ispitivanje potencijala nositelj dozvole dužan je da u skladu sa važećim propisima podnese zahtjev za dobivanje građevinske dozvole i o tome Ministarstvu podnese odgovarajući pisani dokaz.
(8)          Ukoliko nositelj dozvole za ispitivanje potencijala ne podnese pisane dokaze iz stavova 6. i 7. Ministarstvo može donijeti rješenje o prestanku validnosti predmetne dozvole.


V  OPERATOR ZA OIEiEKČlan 9.
(Osnivanje Operatora za OIEiEK)
(1) Ovim Zakonom se uspostavlja Operator za OIEiEK s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste OIEiEK.
(2) Operator za OIEiEK je energetski subjekt koji se osniva  kao neprofitno pravno lice i registruje se  u skladu  sa ovim Zakonom i drugim propisima u Federaciji koji regulišu ovu oblast.
(3) Operator za OIEiEK  se finansira  dijelom iz naknada za podsticanje ostvarenih u skladu sa članom 19. ovog Zakona i iz prihoda koje ostvari po osnovu izdavanja upravnih akata sukladno važećim propisima u Federaciji koji uređuju ovu oblast i internim aktima koje donosi Operator za OIEiEK.
(4) Vlada Federacije će, na prijedlog Ministarstva, donijeti odluku kojom će urediti statusna pitanja i organizaciju Operatora za OIEiEK,  u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(5) Operator za OIEiEK, u skladu sa ovim Zakonom, će se funkcionalno uspostaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(6) Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Ministarstvo i FERK, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 10.
1 (Nadležnosti Operatora za OIEiEK)
Operator za OIEiEK  ima sljedeće nadležnosti:
a)    donosi interna pravila rada i poslovanja Operatora za OIEiEK,
b)    prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u postrojenjima kvalifikovanih proizvođača,
c)    u skladu sa članom 24. ovog Zakona na zahtjev privilegovanog proizvođača zaključuje  ugovor o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama i vrši otkup ukupne električne energije proizvedene iz postrojenja privilegovanog proizvođača,
d)    u skladu sa članom 24. ovog Zakona na zahtjev potencijalnog privilegovanog proizvođača zaključuje  predugovor za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama,
e)    vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu energiju privilegovanim proizvođačima koji su zaključili ugovor sa Operatorom za OIEiEK po garantovanim cijenama,
f)     u skladu sa članom 25 stav (2) ovog Zakona zaključuje Ugovor o otkupu električne energije sa mikroproizvođačem, te vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu energiju,
g)    sa svakim pojedinačnim snabdjevačem iz Federacije i kvalifikovanim kupcem koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavlja od snabdjevača van teritorije Federacije,     sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obaveze, uključujući prikupljanje naknada kao i obavezu snabdjevača i kvalifikovanih kupaca da izda Operatoru za OIEiEK odgovarajuće garancije za osiguranje uplata,
h)    vrši obračun ostvarene proizvodnje iz OIE u postrojenjima privilegovanih proizvođača i radi analize u odnosu na planirane količine električne energije proizvedene iz OIE,
i)      vrši fakturisanje i naplatu od snabdjevača za  isporučenu električnu energiju proizvedenu iz  postrojenjima privilegovanih proizvođača, po referentnoj cijeni,
j)      prikuplja i obrađuje podatke o ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije u Federaciji koje dostavljaju operator mreže, snabdjevači i kvalifikovani kupci iz tačke g) ovog stava, na mjesečnom nivou, radi obračuna naknada,
k)    prikuplja naknade za podsticanje od snabdjevača i kvalifikovanih kupaca iz tačke g) ovog stava,
l)      sudjeluje u predlaganju pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sistema u saradnji s ovlaštenim institucijama, uključujući i pravila za zaračunavanje  naknada za elektroenergetsku neravnotežu, koja su u nadležnosti Nezavisnog Operatora sistema u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: NOS BiH),
m)  u ime privilegovanih proizvođača vrši isplatu sredstava za uravnoteženje elektroenergetskog sistema nadležnom tijelu.
n)    vodi poseban transakcijski račun za obračun i plaćanje električne energije proizvedene iz OIEiEK,
o)    provodi propisane aktivnosti vezane za promovisanje OIEIEK
p)    dostavlja polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Vladi Federacije i FERK-u,
q)    vodi Registar garancije porijekla kako je opisano u članovima 11. i 17. ovog Zakona, izdaje, vrši transfer i poništavanje garancija porijekla električne energije,
r)     vodi Registar projekata,
s)    vode evidenciju o realizaciji i poštivanju procedura otkupa energije iz OIE za kvalificirane kupce,
t)     druge nadležnosti utvrđene osnivačkim aktom.VI  GARANCIJE PORIJEKLAČlan 11.
(Garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE)
(1) Garancija porijekla se izdaje na zahtjev kvalifikovanog proizvođača.
(2) Garancija porijekla iz stava (1) ovog člana se izdaje samo jedanput za određene količine električne energije proizvedene u određenom periodu o čemu se vodi posebna evidencija.
(3) Garancija porijekla se standardizira za veličine od 1 MWh i obavezno sadrži podatke o:
a)    vlasniku postrojenja i adresi vlasnika,
b)    lokaciji postrojenja, instalisanoj snazi i datumu početka rada postrojenja,
c)    tehničkim karakteristikama postrojenja, izvorima energije (energentima) iz kojih je proizvedena električna energija, poređanih prema obimu korištenja, uključujući i informaciju u kom obimu (procentu) je električna energija proizvedena iz OIE u slučaju hibridnih postrojenja, količini proizvedene električne energije za jedan ili više punih kalendarskih uzastopnih mjeseci.
d)    datum, državu izdavanja i jedinstven identifikacioni broj.

Član 12.
(Registar garancije porijekla i pravila izdavanja garancije porijekla)
(1)          Operator za OIEiEK će uspostaviti Registar garancije porijekla električne energije i osigurati mehanizme obrade podataka, u roku od šest mijeseci od funkcionalne uspostave Operatora.
(2)          Uvid u Registar garancije porijekla je javan i dostupan na web stranici Operatora.
(3)          Operator za OIEiEK će pripremiti pravilnik o postupku podnošenja zahtijeva za izdavanje garancije porijekla, u roku od 6 mjeseci od funkcionalne uspostave Operatora
(4)          Pravilnikom iz stava (3) ovog člana, koji odobrava FERK, između ostalog, definišu se:
a)    dokumentacija koja se dostavlja u prilogu zahtijeva,
b)    vremenski rok u kojem će Operator odgovoriti na podnešeni zahtijev, 
c)    procedure  monitoringa, u skladu sa članom 15. ovog Zakona,
d)    procedure koje se primjenjuju za izdavanje, transfer i poništavanje garancije porijekla.

Član 13.
(Izdavanje, transfer i poništavanje garancije porijekla)
(1)          Operator za OIEiEK izdaje Garanciju porijekla električne energije proizvedene iz OIE na osnovu:
a)    podataka dobijenih od kvalifikovanog proizvođača električne energije iz OIE i
b)    podataka dobijenih od Operatora mreže.
(2)          Garancije porijekla mogu se upotrebiti u roku od 12 mjeseci od datuma izdavanja, a nakon upotrebe ili isteka roka važnosti se poništavaju.
(3)          Operator za OIEiEK je nadležan   za transfer i poništavanje garancija porijekla.

Član 14.
(Izdavanje garancije porijekla za posebna postrojenja)
(1)          Ukoliko se električna energija proizvodi u pumpno-akumulacionom postrojenju, upotrebom vode koja je prethodno pumpana u akumulaciju, garancija porijekla se izdaje samo za količinu električne energije koja odgovara razlici električne energije proizvedene u pumpno-akumulacionom postrojenju i električne energije upotrebljene za punjenje akumulacije.
(2)          Za električnu energiju proizvodenu iz komunalnog otpada, garancija porijekla se izdaje samo za dio električne energije proizvedene iz biorazgradivih frakcija otpada.
(3)          Za električnu energiju proizvodenu u hibridnom postrojenju, garancija porijekla se izdaje samo za onaj dio električne energije proizveden iz OIE.

Član 15.
(Procedure za monitoring)
(1)          Operatora za OIEiEK ili osobe koje ovlasti, imaju slobodan pristup postrojenjima kvalifikovanih proizvođača i svim podacima koji se odnose na postrojenja i energente koji se u njemu koriste.
(2)          Kvalifikovani prozvođač je dužan omogućiti neometan rad Operatoru za OIEiEK ili osobama koje ovlasti.
(3)          Ako kvalifikovani proizvođač iskoristi ili proda  garanciju porijekla, električna energija se ne  prodaje kupcu kao električna energija proizvedena iz OIE.

Član 16.
(Međunarodno priznavanje garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE)
Garancija porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE izdata na teritoriji BiH, u bilo kojoj državi Evropske Unije ili državi potpisnici Ugovora o Energetskoj Zajednici, se priznaje u Federaciji po principu reciprotiteta,

Član 17.
(Garancije porijekla za energiju grijanja i hlađenja proizvedenu iz OIEiEK)
(1)           Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, može donijeti odluku o načinu izdavanja garancije porijekla za toplotnu energiju proizvedenu iz OIE.
(2)           Garancije porijekla iz stava 1) ovog člana  mogu se koristiti isključivo na teritoriji Federacije.VII PODSTICAJNE MJERE ZA KORIŠTENJE OIEČlan 18.
(Pogodnosti poizvođača električne energije iz OIE)
(1)          Proizvođači električne energije koji koriste OIE imaju prednost priključka na elektroenergetsku mrežu u odnosu na postrojenja koja ne koriste OIE u skladu sa važećim propisima i pravilima kojim se reguliše priključak na prijenosnu i distributivnu mrežu.
(2)          Proizvođači električne energije iz prethodnog stava stiču status kvalifikovanog proizvođača na osnovu rješenja  FERK-a.
(3)          Proizvođači električne energije koji koriste OIE, koji su stekli status kvalifikovanog proizvođača imaju pogodnosti:
a)    prednost  isporuke proizvedene električne energije iz OIEiEK u  mrežu, odnosno  prednost u dispečiranju, u skladu sa važećim propisima i pravilima kojim se reguliše rad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. Operator mreže mora preuzeti proizvedenu električnu energiju od kvalifikovanog proizvođača ukoliko se time ne ugrožava rad elektroenergetskog sistema.
b)    prednost isporuke električne energije u mrežu proizvedene u postrojenjima čija je instalisana snaga manja od 150 kW, bez prijavljivanja dnevnog rasporeda Operatoru mreže.
(4)          Kvalifikovani proizvođači, koji u potpunosti ili dijelimično koriste OIE za proizvodnju električne energije, imaju pravo na garanciju porijekla u skladu sa članovima 11, 12 , 13i 14 ovog Zakona.

Član 19.
(Utvrđivanje obaveza o preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE)
(1)          Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji su obavezni da preuzmu dio električne energije proizvedene korištenjem OIE u skladu sa ovim zakonom i aktima FERK-a.
(2)          U skladu sa APOEF i ciljevima iz člana 2. stav (2) tačka b) ovog Zakona, FERK  donosi Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(3)          Pravilnik iz stava (2) ovog člana propisuje:
a)    Obaveze i procedure preuzimanja minimalnih količina električne energije proizvedene u postrojenjima iz OIEiEK, svih snabdjevača i kvalifikovanih kupaca, na godišnjem nivou,
b)    Obaveze i procedure kojima će snabdijevači i kvalifikovani kupci jednom godišnje dokazati da su ispunuli uslove definisane Pravilnikom.
(4)          Snabdijevači i kvalifikovani kupci mogu nabavljati električnu energiju proizvedenu iz OIE na teritoriji Bosne i Hercegovine ili neke druge države sa kojom postoji dogovor o međusobnom priznavanju garancije porijekla, pod uslovom da se te količine električne energije računaju kao ispunjenje dijela iz obavezujućih ciljeva NAPOE za Federaciju.
(5)          Nabavke iz stava (4) ovog člana moraju biti u skladu sa propisima i principima iz oblasti konkurencije.

Član 20.
(Podsticaj proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanje naknada za podsticanje)
(1)          Svi krajnji  kupci električne energije u Federaciji su obavezni da plaćaju naknadu za podsticanje.
(2)          Vlada Federacije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog Ministarstva, pripremljen u saradnji sa FERK-om, donijeti Uredbu o  podsticaju proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanju naknada za podsticanje.
(3)          Uredbom  iz stava (2) ovog člana, između ostalog, se definišu:
a)    način određivanja i prikupljanja naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije,
b)    visina garantovane cijene za podsticaj proizvodnje električne energije privilegovanih proizvođača, prema vrsti primarnog izvora, za svaku tehnologiju i veličinu postrojenja zavisno od ukupne instalisane snage,
c)    način prikupljanja i korištenja posebnih taksi od zagađivača okoline u Federaciji, za potrebe podsticaja korištenja OIE,
d)    kriteriji u pogledu veličine pojedinačnih postrojenja za svaku tehnologiju koja mogu imati status privilegovanog proizvođača, uključujući precizno definisanje  pojma „postrojenje“ za različite tehnologije korištenja OIEiEK,
e)    maksimalno vrijeme izgradnje postrojenja i njegovo priključenje na mrežu, tokom kojeg će investitoru biti garantovan status potencijalnog privilegovanog proizvođača, u skladu sa APOEF-om za svaku od tehnologija definisanih u članu 3. stav (1) tačka y),
f)     plan prikupljanja naknada za podsticanje korištenja OIEiEK za period 10 godina u skladu sa dinamičkim kvotama iz člana 5. ovog zakona i garantovanim cijenama.

Član 21.
(Dobijanje statusa  privilegovanog  i potencijalnog privilegovanog proizvođača)
(1)          Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu ovog Zakona, predstavlja posebnu kategoriju kvalifikovanog proizvođača, koji ima pravo na obavezan otkup ukupnih količina proizvedene električne energije po garantovanim cijenama tokom unapred utvrđenog perioda.
(2)          Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je rješenjem FERK-a, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.
(3)          Zahtjev za dobijanje statusa iz stava (1) ovog člana kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru OIEiEK, uz odgovarajuće  dokaze propisane kriterijima FERK-a.
(4)          Status potencijalnog privilegovanog proizvođača može dobiti investitor koji je dobio saglasnosti propisane Zakonom o električnoj energiji,  energetsku saglasnost i prethodnu dozvolu za izgradnu proizvodnog objekta FERK-a.
(5)          Zahtjev za dobivanje statusa iz stava (4) ovog člana investitor podnosi Operatoru OIEiEK, uz odgovarajuće  dokaze propisane Uredbom iz člana 20 stav (3) ovog Zakona, navodeći:
a)    naziv i adresa investitora,
b)    naziv i lokacija postrojenja,
c)    instalisana snaga postrojenja,
d)    tehničke karakteristike postrojenja i izvore primarne energije (energenti) iz kojih će se proizvoditi električna energija,
e)    potrebno vrijeme za izgradnju postrojenja i priključenja na mrežu.
(6)          Rješavajući po zahtjevima iz st. (3) i (5) ovog člana Operator OIEiEK provjerava ispravnost podatka i ispunjenost kriterija za dodjeljivanje statusa privilegovanog proizvođača, odnosno potencijalnog privilegovanog proizvođača i u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva obaviještava investitora, odnosno kvalifikovanog proizvođača o svojoj odluci.
(7)          Odluka Operatora za OIEiEK po zahtjevu iz stava (5) ovog člana može biti:
a)    pozitivna, ukoliko postrojenje zadovoljava sve kriterije i ukoliko svojom kompletnom instalisanom snagom ulazi u dinamičku kvotu predviđenu za tu vrstu postrojenja u trenutku podnošenja zahtijeva.
b)    stavljena na listu čekanja, ukoliko postrojenje zadovoljava kriterije u pogledu veličine postrojenja i potrebnog vremena za njegovu izgradnju i povezivanje na mrežu, ako je dinamička kvota za tu vrstu postrojenja popunjena u trenutku podnošenja  zahtijeva. U tom slučaju Operator daje jasnu informaciju investitoru kada bi najranije to postrojenje moglo biti uključeno u kvotu.
c)    negativna, ukoliko postrojenje ne zadovoljava kriterije u pogledu instalisane snage postrojenja ili potrebnog vremena za njegovu izgradnju i povezivanje na mrežu. U tom slučaju Operator za OIEiEK dostavilja preciznu informaciju o tome koji kriterij nije ispunjen.
(8)          Investitor, po dobijanju negativnog odgovora, ima pravo da preuredi projekat svog postrojenja i da ponovo uputi zahtjev Operatoru za OIEiEK. U tom slučaju, kao relevantan, smatra se datum podnošenja ponovljenog zahtijeva.
(9)          Investitor koji dobije ponudu za stavljanje na listu čekanja, obavještava Operatora za OIEiEK u roku od 15 dana od dana dobijanja odluke da obavijesti Operatora da li prihvata tu ponudu. Ako je odgovor pozitivan, Operator je dužan postrojenje investitora zvanično uključiti na listu čekanja sa  datumom podnošenja zahtjeva.
(10)        Investitor koji od Operatora za OIEiEK dobije pozitivan odgovor, je dužan da u roku od 30 dana izvrši plaćanje novčanog depozita koji je garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku i koji ne može biti manji od 1% ukupne investicione vrijednosti projekta, nakon čega stiče zvanično status potencijalnog privilegovanog proizvođača i pravo potpisivanja predugovora o otkupu električne energije.  Projekti čija ukupna instalisana snaga postrojenja ne prelazi 23 kW (Mikro-postrojenje OIE), ne podliježu obavezi plaćanja depozita.
(11)        Način uplate i visina novčanog depozita iz stava (10) ovog člana propisuje  se, na prijedlog Ministarstva, posebnom Odlukom Vlade Federacije, a koja se donosi  u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(12)        Kvalifikovani proizvođač koji od Operatora za OIEiEK po zahtjevu iz stava (3) ovog člana dobije pozitivan odgovor rješenjem Operatora za OIEiEK stiče status privilegovanog proizvođača i pravo potpisivanja ugovora o otkupu električne energije.
(13)        Privilegovani proizvođač pored pogodnosti iz člana 18 stav (3) ostvaruje pravo  otkupa proizvedene električne energije po garantovanim cijenama tokom perioda od 12 godina što je definisano ugovorom o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK.
(14)  Garancija porijekla za proizvedenu električnu energiju u postrojenjima privilegovanih proizvođača se automatski  prenosi  snabdjevačima i kvalifikovanim kupcima, čime privilegovani proizvođači ne mogu dodatno ostvarivati materijalnu korist prodajom istih.

Član 22.
(Obaveza Operatora za OIEiEK u pogledu javnosti postupka)
S ciljem obezbjeđivanja transparentnog postupka dodjele statusa privilegovanog/potencijalog privilegovanog proizvođača, Operator za OIEiEK na svojoj internet stranici javno objavljuje sljedeće informacije:
a)    informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiEK sa ažurnim pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja,
b)    ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegovanog/potencijalnog priilegovanog proizvođača,  navodeći datum podnošenja zahtijeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja,
c)    ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača /investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja, navodeći datum podnošenja zahtijeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja.


Član 23.
(Metodologija za utvrdjivanje garantovanih otkupnih cijena i referentne cijene)
(1) Metodologiju utvrđivanja garantovanih cijena električne energije za različite tehnologije, definisane u članu 3. stav (1) tačka y) ovog Zakona, koje privilegovani proizvođači koriste za proizvodnju električne energije, kao i kriterije za njihovu promjenu, donosi FERK posebnim pravilnikom u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(2) Pri izradi metodologije za utvrđivanje  garantovanih otkupnih cijena u obzir se uzima:
a)    oblik primarne energije,
b)    ugovoreni period otkupa od 12 godina
c)    tehnologija koja se koristi,
d)    datum stavljanja postrojenja u pogon, ili datum rekonstrukcije i/ili nadogradnje postrojenja od strane proizvođača električne energije,
e)    instalisana snaga postrojenja
(3) Saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije pripremljene od strane FERK-a, na prijedlog Ministarstva, daje Vlada Federacije.
(4) Garantovane otkupne cijene se utvrđuju uvažavajući:
a)    ciljeve iz člana 2. ovog Zakona,
b)    procjenu raspoloživih primarnih izvora i potencijala kao i moguću godišnju proizvodnju,
c)    utjecaj koji će naknada za podsticanje potrošnje iz postrojenja OIEiEK imati na krajnje korisnike,
d)   cijene na tržištu koju elektrana može postići u konkurentskim uslovima,
e)    projekcije razvoja tehnologija i očekivane  troškove izgradnje.
(5) Određivanje referentne cijene električne energije je u nadležnosti FERK-a.

Član 24.
(Predugovor za otkup i Ugovor o otkupu električne energije od privilegovanih prozvođača)
(1)          Operator za OIEiEK će usvojiti standardni model predugovora za otkup i ugovora o otkupu električne energije od potencijalnih  privilegovanih i privilegovanih proizvođača  u roku od 30 dana od dana funkcionalnog uspostavljanja Operatora.
(2)          Potencijalni privilegovani proizvođač ima pravo zaključiti predugovor za otkup a privilegovani proizvođač ugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK po garantovanoj otkupnoj cijeni utvrđenoj u skladu sa ovim Zakonom.
(3)          Predugovor između ostalog obavezno sadrži odredbe vazane za garantovanu otkupnu cijenu, period trajanja predugovora, maksimalno dozvoljeno vrijeme izgradnje postrojenja, obaveze potencijalnog privilegovanog proizvođača vezano za priključenje postrojenja na mrežu i tehničke podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji.
(4)          Ukoliko potencijalni privilegovani proizvođač ne završi izgradnju postrojenja i priključak na elektroenergetsku mrežu u vremenu naznačenom u predugovoru, predugovor se automatski raskida i investitor gubi status potencijalnog privilegovanog proizvođača bez prava da potražuje povrat depozita utvrđenog u članu 21 stav 10 ovog Zakona.
(5)          Ugovorom se, između ostalog, obavezno definiše garantovana otkupna cijena, period trajanja ugovora utvrđen ovim Zakonom, tehničke podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji, dopušteno odstupanje od prijavljenog plana proizvodnje, kao i obaveze u pogledu dostavljanja podataka Operatoru za OIEiEK.
(6)          Ugovor za nova postrojenja se zaključuje na period  od 12 godina od početka rada postrojenja.
(7)          Za početak rada novoizgrađenih postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK se uzima dan kada postrojenje počinje isporuku električne energije na mrežu odnosno od dana dobijanja upotrebne dozvole, ne računajući period probnog rada.
(8)          U toku probnog rada otkup električne energije iz OIE vrši se po referentnoj cijeni. Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci.
(9)          Nakon isteka ugovorenog perioda privilegovani proizvođač gubi pravo na garantovanu cijenu iz ovog Zakona a zadržava ostala prava koja imaju kvalifikovani proizvođači.
(10)        Privilegovani proizvođač ima pravo raskinuti Ugovor o čemu mora obavestiti Operatora za OIEiEK najkasnije tri mjeseca ranije.
(11)        Danom raskida Ugovora kvalifikovani proizvođač gubi status privilegovanog proizvođača i proizvedenu električnu energiju može slobodno prodavati na tržištu, a Operator za OIEiEK je dužan  da registruje ovu promjenu u dinamičkim kvotama o čemu obavještava Ministarstvo, FERK i Operatora mreže, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
(12)        Nakon raskida Ugovora kvalifikovani proizvođač nema pravo da za isto postrojenje ponovo zatraži status privilegovanog proizvođača.

Član 25.
(Poticanje proizvodnje u mikro-postrojenjima OIE)
(1)          Vlasnici mikro-postrojenja OIE člana 3. stav (1), tačka p) su fizička ili pravna lica, koji moraju biti krajnji kupci električne energije od jednog od snabdjevača iz Federacije.
(2)          Za mikro-postrojenja OIE primjenjuju se skraćene procedure, u skladu sa Pravilnikom za mikro-postrojenja OIE, kojim će biti definisani postupci kod izgradnje, uslovi priključenja na distributivnu mrežu, način mjerenja i obračuna proizvedene električne energije., a koji donosi FERK u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(3)           Mikro-postrojenje OIE mora biti locirano u okolini ili u sklopu postojećeg objekta, koji već posjeduje brojilo električne energije. Priključenje  istog treba izvesti u tački postojećeg mjerenja i to:
- Ugradnjom posebnog brojila kojim bi se posebno registrovala proizvodnja Mikro-Postrojenja OIE, ili
- Ugradnjom brojila za neto mjerenje umjesto postojećeg konvencionalg brojila, kojim bi se registrovala razlika proizvedene električne energije u mikro-postrojenju OIE i utrošene električne energije mikro-proizvođača OIE. U ovom slučaju se samo pozitivna razlika može fakturisati kao proizvodnja mikro-postrojenja OIE.
(4)  Otkup električne energije proizvedene u mikro-postrojenjima OIE vrši se po garantovanim otkupnim cijenama, koje se primjenjuju na privilegovane proizvođače za  isti obnovljivi izvor.
(5)  Obavezan otkup električne energije iz stave (4) ovog člana iznosi 12 godina, a po isteku ovog perioda mikro-proizvođač stiče pravo na garantovan otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni.
(6)          Mikro-proizvođač OIE nema obavezu kod prijavljivanja plana proizvodnje, niti učestvuje u troškovima balansiranja.
(7)          Sve troškove izgradnje i priključenja mikro-postrojenja OIE snosi mikro-proizvođač OIE.


Član 26.
( Priključak na mrežu, učešće u troškovima balansiranja i centar upravljanja)
(1)          Priključak novog postrojenja za OIEiEK na elektroenergetsku mrežu vrši se u skladu sa važećim propisima koji regulišu priključak na prenosnu i distributivnu mrežu.
(2)          Privilegovani proizvođač električne energije instalisane snage veće od 3 MW dužan je dostavljati predviđanje vlastite satne proizvodnje nadležnom operatoru mreže i operatoru OIEiEK za dan unaprijed. Privilegovani proizvođači instalisane snage od 150 kW do 3 MW dužni su dostavljati svoje sedmične planove proizvodnje nadležnom operatoru mreže i operatoru OIEiEK..
3)          Privilegovani proizvođači instalisane snage do 150 kW nisu dužni dostavljati svoje planove proizvodnje.
(4)        Ukoliko odstupanja ostvarene satne proizvodnje od prijavljenog predviđanja proizvodnje privilegovanog proizvođača instlisane snage veće od  3 MW za dan unaprijed prelaze ±25 % ostvarene proizvodnje u bilo kojem periodu obračuna odstupanja  privilegovani proizvođač je dužan snositi troškove balansiranja za to razdoblje.
(5)          Privilegovani proizvođači instalisane snage od 150 kW do 3 MW učestvuju sa 25 % u troškovima balansiranja elektroenergetskog sistema koji oni prouzrokuju.  Operator za OIEiEK će utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova.
(6)        Privilegovani i kvalifikovani proizvođač instalisane snage do 150 kW ne plaćaju troškove balansiranja elektroenergetskog sistema.
(7)        Privilegovani proizvođači plaćaju  troškove balansiranja vlastite proizvodnje Operatoru za OIEiEK na način utvrđen u stavovima (4) i (5) ovoga člana.
(8)        Kvalifikovani proizvođači električne energije  instalisane snage iznad 150 kW   plaćaju ukupne troškove balansiranja vlastite proizvodnje nadležnom operatoru mreže
(9)        Svaki proizvođač električne energije iz postrojenja OIEiEK, čija ukupna instalisana snaga iznosi 10 MW i više obavezan je uspostaviti vlastiti centar upravljanja.


Član 27.
(Posebne mjere za podsticanje korištenja OIE za grijanje i hlađenje)
Vlada Federacije, na predlog Ministarstva,  može uvesti sljedeće dopunske podsticajne mjere:
a)    mjere poreskih i carinskih olakšica za opremu koja se koristi za potrebe grijanja i hlađenja upotrebom OIE, kao što su solarni kolektori za pripremu tople vode, toplotne pumpe za korištenje aerotermalne, geotermalne i hidrotermalne energije, itd.
b)    kreiranje lokalnog tržišta toplotne energije proizvedene iz OIE uvođenjem registra garancije porijekla toplotne energije i uvođenjem obaveze velikim potrošaćima toplotne energije (industrijskim i gradskim toplanama) da dio toplotne energije mora biti proizveden iz OIE.
c)    druge  podsticajne mjere iz  APOEF.

Član 28.
(Posebne mjere za podsticanje korištenja OIE u transportu)
Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, će donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva u gorivima za motorna vozila, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, regulisati sljedeće:
a)    minimalno učešće biogoriva u smjesi goriva koje se prodaje krajnjim korisnicima za svaku godinu tokom perioda 2012. do 2020. godine,
b)    procedure kojim snabdjevači goriva mogu dokazati ispunjenje obaveze propisane Uredbom iz ovog stava,
c)    kaznene mjere za snabdjevače koji ne ispunjavaju obaveze propisane Uredbom iz  ovog stava.VIII  IZGRADNJA POSTROJENJA


Član 29.
(Izgradnja postrojenja i povećanje kapaciteta)
(1)          Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK vrši se u skladu sa propisima u Federaciji koji uređuju oblast građenja i korištenja zemljišta, a prema Pravilniku o postupku pripreme i izgradnje postrojenja OIEiEK.
(2)          Prije početka izgradnje postrojenja iz stava (1) ovog člana investitor je dužan pribaviti energetsku saglasnost Ministarstva.
(3)          Pravilnik iz stava (1) ovog člana, kojim se propisuje postupak pripreme i  izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK, način podnošenja zahtjeva, obavezne priloge, procedura za  izdavanje, rokove, oblik i sadržaj energetske saglasnosti, donosi Ministarstvo u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu  ovog Zakona.
(4)          Privilegovani proizvođači iz člana 21. stav (1) ovog Zakona dužni su izvršiti uplatu novčanog depozita na poseban račun  Trezora, na način propisan Odlukom Vlade Federacije iz člana 21. stav (11) ovog Zakona.
(5)          Pri izgradnji postrojenja OIEiEK privilegovani proizvođači su dužni primjenjivati nove tehnologije i vršiti ugradnju  nove opreme.
(6)          Povećanje proizvodnog kapaciteta postrojenja OIEiEK se smatra kao izgradnja odvojenog postrojenja , čija se proizvodnja računa od momenta puštanja u pogon.IX  INFORMISANJE I OBUČAVANJEČlan 30.
(Informisanje i obučavanje)
(1)          Ministarstvo, FERK i Operator OIEiEK, svako u okviru svojih nadležnosti,  vrše informisanje javnosti o podsticajnim mjerama za OIEiEK .
(2)          Ministarstvo, FERK i Operator za OIEiEK razvijaju odgovarajuće edukativne programe, radionice i obuke kako bi informacije o korištenju OIEiEK, kao što su: korist od upotrebe OIEiEK, dodatni troškovi koje upotreba OIE i EK iziskuje, kao i ostale praktične informacije, blagovremeno stigle do zainteresovanih strana i građana u Federaciji.X  NADZORČlan 31.
(Upravni i inspekcijski nadzor)
(1)     Nadzor nad provedbom ovog Zakona i njegovih podzakonskih propisa, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi, kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo i FERK, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim Zakonom i zakonima  o organizaciji organa uprave  i upravnog postupka  u Federaciji.
(2)     Kontrolu izgradnje objekata, tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti elektroenergetskih objekata i postrojenja, sigurnosti ljudi u elektroenergetskim objektima, kao i uvid u tehničku i pogonsku dokumentaciju vrši nadležna  inspekcija u skladu sa posebnim zakonom.
(3)     Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primjenom ovog zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koje se odnose na projektovanje, građenje, odnosno rekonstrukciju, održavanje i korišćenje elektroenergetskih objekata, instalacija, postrojenja i opreme u tim objektima, kao i na kvalitet isporuke električne energije.XI  KAZNENE ODREDBEČlan 32.
(Kaznene odredbe)
(1)          Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne ispunjava obaveze otkupa energije iz OIE  iz člana 19. ovog Zakona.
(2)          Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM .
(3)          Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM  kaznit će se za prekršaj pravno lice ako započne izgradnju postrojenja OIE i EK, a da predhodno nije dobilo propisane saglasnost iz člana 29. ovog Zakona,
(4)          Za prekršaj iz stava (3) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM .
(5)          Za prekršaj iz stava (1) i (3) ovog člana kaznit će se  fizičko lice-investitor novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500,00 KM.


XII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 33.
(Prelazne i završne odredbe)
(1)          Početkom primjene ovog Zakona prestaju  da važe  odredbe Uredbe o korištenju OIEiK (“Službene novine Federacije BiH” br. 36/10 i 11/11) koje su uređene ovim Zakonom.
(2)          Ugovori o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiK po garantovanim otkupnim cijenama zaključeni po osnovu Uredbe iz stava (1) ovog člana, nastavljaju se realizirati do isteka ugovornog roka.
(3)          Kvalifikovani proizvođači koji su sa elektroprivrednim preduzećima, u skladu sa Uredbom iz stava (1) ovog člana, zaključili ugovore iz stava (2) ovog člana, imaju status privilegovanih proizvođača do isteka ugovornog roka.
(4)          Funkcionalnom uspostavom Operatora za OIEiEK, elektroprivredna preduzeća prenose svoja prava i obaveze stečene po osnovu Uredbe iz stava (1) ovog člana na Operatora za OIEiEK.
(5)          Za sve zatečene projekte status Kvalifikovanog proizvođača stiče se prema proceduri opisanoj u Članu 18 ovog Zakona i procedurama opisanim u Zakonu o električnoj energiji.
(6)          Za postrojenja OIEiEK čija izgradnja nije započeta do dana stupanja na snagu ovog Zakona primenjuju se procedure za sticanje statusa Privilegovanog proizvođača opisane u članovima 20 i 21 ovog Zakona.
(7)          Do donošenja podzakonskih propisa iz ovog Zakona primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Uredbe iz stava (1) ovog člana.
(8)          Zahtjevi koji su zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog Zakona rješavat će se po odredbama propisa koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Član 34.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
­­­

 

 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Copyright © 2015 Kantonalna privredna komora Tuzla. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..